గురివింద గింజ - The black Ass.

Its a weird state. AP is in a state of shame. Wondering, how the progress of the state is going to progress!

The state has already suffered losses with big companies like Nissan, Volkswagen, Royal En-filed moving out to Maharashtra and Tamil Nadu states.

No matter what, the Govt was strong stating the reasons that we have strong workforce and investors starting with few thousand to crores to run the factories in AP. Remember, we are second to Bangalore in IT exports from Hyderabad, followed by Chennai, Guragon, Mumbai, Trivandram (not in order of export value). But not all can become software Engineers and get a job in IT field. IT industry does create jobs for low profile persons like, Security team, operations team, facilities team and other supporting staff work to help run the business. Yet, these supporting jobs are no up to the mark, where in we can satisfy at least fifty percent of unemployment!

So, big industries have gone, which can create thousands of employment. Now, adding to the mistake are the recent power cuts. Many of the tiny, small, Medium size industries that are running in the APIIC industrial area are closing down for many days. There are hundreds of tiny industries, which are run by a single person in 1000 sft area with 2 workers, this tiny industries are closing down and there by creating many hundreds of unemployment. The main issue with this is, that the people losing their jobs are those who earn 3000 to 5000 rupees and month and who are grazing the poverty line.

The CM of AP, in yesterday, has requested people to consume less electricity and thereby reduce the load on the generators. The reason, he stated, said, that the rest power can be given to the farmers.

CM Sir, in the first place itself, there is no proper power  supply to the state sir. There are power cuts every hours at almost every corner of the state. I wanted to right this article yesterday itself! but there has been power cuts without timings and without the timetable. Power cuts must visit the households but not stay with us. The new papers have reported that there is a power cut of close to 10 hours in few places of AP.

Adding oil to the fire, we have ONE LAKH students passing out every year. but we dont have jobs for them. Not even for 50 thousand people. WHat are the efforts, the Govt., is putting to have a better performace in the lives of the students and the job aspirants. DONT SAY US that, Rajiv Yuva Kiranalu is an answer!

ఇంగ్లీష్ లో ఎంత రాసినా, తెలుగు లో రాస్తే వచ్చే ఆ సంతృప్తే వేరు.

కరెంటు ఆడ చెయ్యండి. మనకి మంచి రోజులు ఉన్నాయ్. అని చెప్తున్నారు రాజ వారు. సారూ!!! మీరు ఇంతక ముందే చెప్పారు కదా "ముందుంది మంచి కాలం అని!" ఇంకెప్పుడు సారూ. ఏంటి కరంటు పోయి చేకట్లో కుర్చువటం ఆ మంచికాలం అంటే?

గురివంజ గింజ కూడా ఇంతే! దాని ముడ్డి కింద నలుపు చుస్కోకుండా వేరేవడిది నలుపు అని వెక్కిరిశుంది. మీ తంతు అలానే ఉంది. సంతదప్పులు ఆపి, ఇందిరమ్మ ఆటలు ఆపి కాస్త రాష్ట్రాన్ని పట్టించుకోండి సారూ!!!

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »